MTalmadaniah

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
PERIODE 2013-2016

MAJLIS TAKLIM AL MADANIYAH
JL. PANDA V-VI PERUM CIKARANG BARU

Bismilllahirrahmanirrahim

MUKADIMAH

Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi maha Penyayang,segala puji bagi Allah yang maha Menguasai seluruh alam,yang maha Pemurah,yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan,berilah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus,jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan,bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat (Q.S Al-Fatihah)
 • Bahwa hidup bermayarakat yang sejahtera aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat terwujud berdasarkan keadilan, kejujuran, persaudaraan dan saling tolong menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya bebas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu
 • Adakanlah diri kamu sekalian ke segolongan yang mengajak kepada islam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Mereka itulah golongan yang beruntung dan berbahagia (Q.S Ali Imran:104) 
Pasal I
Nama dan Kedudukan
 1. Organisasi ini bernama  Majelis Taklim Al Madaniyah sebagai suatu gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang berakidah Islam,bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
 2. Organisasi ini berkedudukan Masjid Al Madani Jl. Panda V-VI Perum Cikarang Baru Kecamatan Cikarang Pusat kab.Bekasi.
Pasal 2
Asas dan Tujuan
A.     Organisasi ini berasaskan Islam ( Al Qur’an dan Hadits dan ijma’ ulama)
B.     Organisasi ini bertujuan:
·         Terbinanya semangat ukhuwah Islamiyah antar majelis taklim dilingkungan RW 07 dalam menuju kesatuan umat.
·         Membangun iklim kondusif bagi perkembangan nilai-nilai/syiar Islam dilingkungan wilayah RW 07 khususnya dan lingkungan Cikarang Baru pada umumnya
·         Membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam manjalankan nilai-nilai agama.
·          Bekerjasama dengan organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama.
Pasal 3
Sifat – Fungsi dan Anggota
A.     Majlis Taklim Al Madaniyah bersifat :
Persaudaraan            : artinya senantiasa berusaha mewujudkan dan menjaga semangat ukhuwah Islamiyah menuju kesatuan umat
Moralis                       : artinya senantiasa menjunjung tinggi akhlaqul Karimah
Cendekia                    : artinya menjadikan ilmu Agama  sebagai panduan dalam setiap aktivitas
Mandiri                      :  artinya sebagai unit kegiatan antar majelis taklim tingkat RT dan  berhak                   menentukan arah kebijakan dengan pertimbanga dewan penasehat dan DKM.
                                     
B.     Majelis Taklim Al Madaniyah mempunyai Fungsi  : sebagai sarana pendidikan dan dakwah (amar makruf nahi munkar) bagi  anggota dan masyarakat khususnya masyarakat RW 07 dan RW 10
C.      Anggota Majlis Taklim Al Madaniyah adalah : Majelis taklim tingkat RT dari Rt 01 sampai dengan RT 10
Pasal 4
Kegiatan
Organisasi menjalankan aktifitas di bidang dakwah amar makruf nahi munkar,  pelatihan,  dan kemasyarakatan meliputi bentuk-bentuk:
·        Meningkatkan kesadaran beragama bagi masyarakat melalui taklim tiap pekan  disetiap majelis taklim tingkat RT dan tiap satu bulan sekali
 • b. Memperingati hari besar Islam (PHBI) bekerjasama dengan Kabid PHBI DKM
 • c.  Mengadakan pelatihan keagamaan (misal Mandi dan shalat Jana’iz, Tahsinul Qur’an, latihan Qiro’ah)
Pasal 5
Kepengurusan
Kepengurusan Majlis Taklim Al Madaniyah  terdiri dari:
 • a. Badan Penasehat
 • b. KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
 • c. Bidang Dakwah
 • d. Bidang Sosial
 • e. Tim Humas

Pasal 6
Koordinasi
 1. Rapat koordinasi antar pengurus diadakan sekurang – kurang sebulan sekali
 2. Rapat koordinasi mengagendakan laporan perkembangan dari masing-masing bidang dan  masing-masing Majelis Taklim tingkat RT
 3. Rapat koordinasi sebagai sarana menyatukan visi/kerangka berfikir internal pengurus
 4. Sekurang-kurangnya sebulan sekali ketua Al Madaniyah melakukan kunjungan ke Majlis Taklim tingkat RT sebagai bentuk konsolidasi organisasi
Pasal  7
 Program Kerja

Ketua Umum
Ø      Menggerakkan organisasi, pengurus, dan kegiatankegiatannya.
Ø      Memimpin musyawarah dan rapat-rapat majelis taklim
Ø      Menandatangani surat-surat kedalam dan keluar
Ø      Menandatangani laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan Majelis taklim
Ø      Mengetahui semua aktifitas/taklim ditingkat majelis taklim RT
Ø      Mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan oleh segenap pengurus
Ø      Memberi perijinan aktifitas/kegiatan mejelis taklim tingkat RT atas pertimbangan KSB (ketua sekretaris dan bendahara)
Ø      Bertanggung jawab atas semua kegiatan majelis taklim
Wakil Ketua
Ø      Membantu tugas-tugas ketua majelis taklim
Ø      Mewakili ketua jika berhalangan dalam memimpin rapat-rapat majelis taklim
Ø      Mewakili ketua majelis taklim dalam menandatangi surat-surat
Ø      Mengkoordinir seksi/bidang-bidang dalam pengurus majelis taklim, bersama KSB (ketua, Sekretaris dan Bendahara)
Ø       Memberi perijinan aktifitas/kegiatan mejelis taklim tingkat RT atas pertimbangan KSB (ketua, sekretaris dan bendahara)
Ø      Mewakili ketua majelis taklim jika berhalangan dalam komunikasi dan hubungan dengan pihak lain
Sekretaris/Kesekretariatan
Ø      Menandatangani surat-surat bersama ketua/wakil ketua
Ø      Menginventarisir semua harta kekayaan organisasi majelis taklim
Ø      Mengarsipkan surat-surat organisasi majelis taklim
Ø      Menyusun laporan pertanggung jawaban pengurus majelis taklim
Ø      Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi dan kesekretariatan majelis taklim
(Kesekretariatan)
·        Penunjukan kantor sekretariat Majelis Taklim
·        Pembuatan berbagai administrasi kesekretariatan, seperti:
1. Buku agenda surat masuk (BASM), untuk mencatat surat- surat masuk
2. Buku agenda surat keluar (BASK), untuk mencatat surat-surat keluar
·        Buku notulensi rapat
·        Buku kegiatan, untuk mencatat berbagai kegiatan dan notulensinya
·        Pembuatan berbagai atribut majelis taklim, seperti lambang/symbol/logo/stempel dll
·        Penyusunan database majelis taklim tingkat RT
Bendahara
Ø      Mengatur, mengelola, menyimpan dan memegang keuangan majelis taklim
Ø      Menandatangani surat-surat  bersama ketua dan sekretaris yang berkaitan dengan keungan majelis taklim
Ø      Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan majelis taklim
Ø      Bersama dengan  KSB (ketua, sekretaris, bendahara) menggali dan mengatur keuangan bidang social
Ø      Bertanggung jawab terhadap administrasi keungan
(Administrasi Keuangan)
Ø      Pembuatan buku kas majelis taklim
Ø      Pembuatan berbagai administrasi keuangan, seperti : buku kas majelis taklis
Ø      Kwitansi (bukti pengeluaran/penerimaan kas)
Ø      Laporan keungan sekurang-kurangnya sebulan sekali
 
Bidang Dakwah
Ø      Menyusun dan melaksanakan berbagai program taklim, seperti taklim dwi mingguan, taklim khusus (tema khusus), kultum/taklim oleh jama’ah
Ø      Menyusun kurikulum/silabus dan metodologi taklim
Ø      Mempersiapkan dan bekoordinasi dengan pemateri/Ustadz yang disesuaikan dengan materi taklim
Ø      Menyiapkan kitab-kitab rujukan
Bidang Sosial
Ø      Bersama bendahara mengoptimalkan infaq dan shodaqoh jama’ah
Ø      Menyusun dan melaksanakan kegiatan sosial

Bidang Komunikasi/Humas
Ø      Menyusun, melaksanakan dan mengelola berbagai program berorientasi pada penyususnan jaringan informasi dan komunikasi dengan jama’ah tingkat RT
Ø      Membuat jaringan informasi/komunikasi mengenai kegiatan-kegiatan majelis taklim sehingga jamaah berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan
Ø      Melakukan komunikasi, silaturrahmi, auidensi dan pendekatan sosial dengan kaum aghniya.SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS TAKLIM AL MADANIYAH
PERIODE 2013-2016

Ketua                           : Hj. Khumairoh (RT. 01)
Wakil                           : Umi Musyarafah (RT. 10)
Sekretaris                     : Miftahul Chusna (RT. 08)
Bendahara                    : Wiwi Sudarwi (RT. 03)
                                      Desi (RT. 01)
Humas                          : Ibu RT 01 s/d RT 10

Tag : Mtamadaniyah
0 Komentar untuk "MTalmadaniah"

Back To Top